POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania strony internetowej istotnie.com.

§1

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Rafał Styrylski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą nCogni Rafał Styrylski, z siedzibą przy ul. Trzy Lipy 3, 80-172, Gdańsk. NIP: 6793039720.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem istotnie.com.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca ze Strony.
 4. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 5. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2

DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Rafał Styrylski, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pod firmą nCogni Rafał Styrylski.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach i na odpowiadających im podstawach prawnych:

  a) w celach związanych z uczestnictwem Użytkownika w warsztatach na które rezerwacja jest oferowana z wykorzystaniem Strony – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność dla wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną lub dla podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 lit. b) RODO),

  b) w celach marketingowych Administratora wobec Użytkowników, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień, które mogą zawierać informacje handlowe (newsletter) oraz prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim usług – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest odrębna i dobrowolna zgoda Użytkownika na przetwarzanie w tym zakresie (art. 6 lit. a) RODO),

  c) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, zwłaszcza w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 lit. c) RODO),

  d) w celach statystycznych i analitycznych, w celu prowadzenia analiz zachowań Użytkowników, aby poprawić funkcjonalności Strony oraz świadczonych usług – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f) RODO).

  3. W każdym wypadku przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym RODO oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

II. Podanie danych osobowych przez Użytkownika.

4. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne, jednak w niektórych wypadkach jest obiektywnie niezbędne dla wykonania umowy z Użytkownikiem za pomocą Strony lub też dla podjęcia działań przed zawarciem umowy z Użytkownikiem, zgodnie z poniższym ustępem 5.

5. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem zapisu na warsztat i brakiem odpowiedzi na zapytanie związane z warsztatem, jeśli przesłane zostało ono za pomocą formularza.

III. Bezpieczeństwo i okres przetwarzania danych osobowych przez Administratorów.

6. Administrator zabezpiecza wszelkie przetwarzane dane osobowe przed dostępem osób trzecich, za wyjątkiem zakresu, w którym jest to niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w § 1 ust. 2.

7. Dane Użytkowników przechowywane są do czasu przeprowadzenia warsztatów, na które się zgłosili lub do czasu zamknięcia działalności strony internetowej, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie mu informacji o innych warsztatach za pośrednictwem Strony, a w każdym wypadku do czasu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika lub żądania usunięcia jego danych osobowych.

8. Administrator może upoważnić inne osoby do przetwarzania danych osobowych na zasadach i w zakresie przewidzianym w niniejszej polityce (art. 29 RODO).

9. Zgodnie z ustępem 8, Administrator upoważnia Paulinę Bochenek-Styrylską oraz Paulinę Domozych do przetwarzania danych osobowych.

IV. Uprawnienia Użytkowników.

10. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w § 2 pkt 2, w tym w szczególności:

a) prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

c) prawo do przenoszenia danych;

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

§3

PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej;

b)dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;

c) w celach statystycznych;

d) w celach marketingowych.

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].

2a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie ze strony internetowej będzie utrudnione.

§4

POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Administrator informuje Użytkownika, że może stoswać na swojej stronie internetowej technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na stronie internetowej:

a) kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki strony intetnetowej.

b) kod śledzenia Pixel Facebook w celach analizy statystycznej i dzialań remarketingowych.

§5

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Dane Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach personalizowania marketingu usług i produktów kierowanych do Użytkownika, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie spersonalizowana reklama usług i produktów Administratorów przesyłana na podany adres e-mail i numer telefonu.

§6 

CZAS OBOWIĄZYW
ANIA

Polityka może być w razie potrzeby aktualizowana, wówczas jej nowa wersja obowiązuje od dnia publikacji na Stronie.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 15 października 2019 r.

© 2020 istotnie.com. All rights reserved.